Hyperlink hay còn gọi là siêu liên kết là đường dẫn tài liệu mà người đọc có thể bấm vào đó để đi đến 1 bài viết hay một vùng nào đó trên website.

Hypertext hay còn gọi là siêu kiên kết văn bản cũng là một đường dẫn tài liệu nhưng có kèm theo văn bản giúp người đọc biết trước về đường dẫn mình sẽ bấm vào và cũng được gọi là Anchor text.

hyper-link

Anchor text hay siêu liên kết văn bản cũng là yêu tố quan trọng mà qua đó con bọ của google biết được từ khóa nội dung trang đích của bạn là gì để xếp hạng nó.